بسته به مدل قیمت گذاری و الزامات خاص، هزینه های اضافی ممکن است شامل ایجاد محتوا، تبلیغات پولی (مانند کمپین های PPC)، توسعه وب سایت و بهبودهای فنی باشد.