تراکم کلمات کلیدی به اندازه گذشته مهم نیست. به جای تمرکز بر تراکم کلمه کلیدی خاص، نوشتن طبیعی را در اولویت قرار دهید و کلمات کلیدی را به گونه ای ترکیب کنید که ارگانیک به نظر برسد. توزیع مناسب کلمات کلیدی را در سراسر پست وبلاگ خود بدون استفاده بیش از حد از آنها هدف قرار دهید.