میانگین هزینه خدمات سئو بسته به دامنه کار، رقابت پذیری صنعت و تخصص ارائه دهنده سئو می تواند بسیار متفاوت باشد. به طور کلی، قیمت سئو بصورت ماهیانه در سئوپارس از 6 میلیون تا 18 میلیون تومان یا بیشتر متغیر است.