محتوای سنگ بنا جامع تر و همیشه سبز است و موضوعات ضروری را به طور عمیق پوشش می دهد، در حالی که محتوای معمولی بر موضوعات به موقع و خاص تمرکز می کند.