محتوای سنگ بنا به عنوان پایه وب سایت شما عمل می کند و اطلاعات ارزشمند و مرتبطی را ارائه می دهد که رتبه بندی موتورهای جستجو را افزایش می دهد و ترافیک ارگانیک را به سمت سایت شما هدایت می کند.