هدف جستجو بیان می کند که یک کاربر اینترنتی هنگام وارد کردن یک عبارت جستجو در موتور جستجو چه هدف یا نیتی دارد. هدف کاربر اکنون یک عامل مرکزی در سئو محتوا و موتورهای جستجو است و کلمات کلیدی فردی را به عنوان یک عامل رتبه بندی غالب تحت الشعاع قرار می دهد.