مطابقت محتوای وب سایت شما با هدف جستجوی کاربر به شما کمک می کند تا کسب و کار خود را به عنوان یک مرجع در حوزه کسب و کار خود تبدیل کنید. ارائه اطلاعات مرتبط که متناسب با درخواست جستجوی کاربر باشد، به مخاطبان شما می گوید که شما اطلاعات مورد نیاز کاربر را می دانید.