تعداد محتوای بنیادی به وسعت وب سایت شما بستگی دارد، اما داشتن حداقل پنج تا ده محتوای بهینه شده نقطه شروع خوبی است.